Posredovanje nepremičnin

Strokovno in varno vodenje prodaje ali nakupa nepremičnine.

Oglaševanje nepremičnin

Učinkovito oglaševanje nepremičnine v različnih medijih.

Zemljiška knjiga

Sestava pogodb in vpisov v zemljiško knjigo.

Finančno in davčno svetovanje

Finančno in davčno svetovanje pri prodaji ali nakupu nepremičnine.

Najem in oddaja nepremičnin

Urejanje najemnih razmerij, sestava najemnih pogodb.

Cenitve nepremičnin

Cenitve tržne vrednosti nepremičnin, sodne cenitve.

Nasveti pri nakupu in prodaji nepremičnine

4.1. Zemljiška knjiga

Za vas in v skladu z vašimi željami sestavljamo:

 • prodajne, menjalne, darilne pogodbe,
 • predloge za vpis v zemljiško knjigo,
 • zemljiškoknjižna dovolila za prenos lastninske pravice kot tudi vseh ostalih stvarnih pravic na nepremičninah kot so hipoteke, služnosti…
 • vpisa etažne lastnine v zemljiško knjigo,
 • izpis podatkov o določeni nepremičnini iz zemljiške knjige

 

Zemljiška knjiga Ljubljana
Zemljiška knjiga Ljubljana

Zemljiška knjiga je javna knjiga, ki vsebuje podatke o stvarnih pravicah na nepremičninah. V zemljiški knjigi se evidentirajo nepremičnine, stvarne pravice na nepremičninah in njihovi imetniki, obligacijska razmerja, ter pravno pomembna dejstva, ki vplivajo na promet z nepremičninami. Zemljiška knjiga omogoča posamezniku, ki vstopa v pravni promet, da pridobi uradne podatke glede nepremičnin.

Temeljna načela delovanja zemljiške knjige:

1. Načelo vpisa

Stvarne pravice na nepremičninah nastajajo, se spreminjajo in prenehajo z vpisom v zemljiško knjigo. Zmotno je prepričanje, da kupec postane lastnik v trenutku, ko plača kupnino ali dobi ključe. Potrebna je vknjižba lastninske pravice v zemljiško knjigo.

2. Načelo javnosti

Namen načela javnosti je, da se lahko vsak seznani s pravnim stanjem nepremičnine. Vsak lahko zahteva izpisek iz zemljiške knjige in s tem preveri pravno stanje nepremičnine na dan sklenitve pogodbe. Kdor tega ne stori, naj nosi posledice.

3. Načelo zaupanja

Nihče ne more utrpeti izgube, če se zanaša na točnost podatkov v zemljiški knjigi.

4. Načelo legalitete

Vse zemljiškoknjižne postopke vodi sodišče po zakonskih pravilih. Če se predlaga vknjižbo novega lastnika na nepremičnini, mora z vsebino vpisa soglašati oseba, ki je v knjigo vpisna (prodajalec mora v prodajni pogodbi izrecno in brezpogojno dovoliti vpis kupca v zemljiško knjigo, kar preveri notar v postopku overitve podpisa).

5. Načelo vrstnega reda

Vsebina tega načela se izraža v rimskem reku prior tempore potior iure. Vrstni red vpisa se ravna po trenutku, ko je predlog za vpis prispel v vložišče zemljiškoknjižnega sodišča. Prvi po času, prvi po pravici.

Za vas in v skladu z vašimi željami sestavljamo:

Zemljiška knjiga Vrhnika
Zemljiška knjiga Vrhnika
 • prodajne pogodbe,
 • menjalne pogodbe,
 • darilne pogodbe,
 • predloge za vpis v zemljiško knjigo,
 • zemljiškoknjižna dovolila, tako za prenos lastninske pravice kot tudi vseh ostalih stvarnih pravic na nepremičninah kot so hipoteke, služnosti….

Če potrebujete pravno ali davčno svetovanje na področju nepremičnin, zemljiške knjige nas kontaktirajte še danes in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času. Dosegljivi smo na elektronski pošti info@bidom.si ali po telefonu 041 286 883. Cenik storitev ->

4.2 Obdavčitev prometa z nepremičninami

Pri prenosu lastninske pravice je potrebno plačati tudi davčne obveznosti. Notar ne overi podpisov prodajalcev na prodajni pogodbi, če na njej ni potrdila o izpolnjenih davčnih obveznostih pristojnega davčnega organa.Pri prenosu lastninske pravice na nepremičninah lahko nastane obveznost plačila naslednjih vrst davkov:

Davek na promet nepremičnin
Davek na promet nepremičnin

Davek na promet nepremičnin

Prodajalec nepremičnine je zavezanec za plačilo 2 % davka na promet nepremičnin glede na pogodbeno vrednost nepremičnine. Davek mora prijaviti na davčni uradu v 15 dneh po sklenitvi pogodbe. Plačan davek je pogoj za overitev pogodbe pri notarju. V dogovoru s kupcem lahko breme davka nosi kupec. Z davkom na promet z nepremičninami niso obdavčene nepremičnine, od katerih je bil plačan davek na dodano vrednost (DDV). To pomeni, da se davek na nepremičnine ne plača v primeru novogradenj, ki so obdavčene z DDV.

Davek od dobička iz kapitala

Davčni urad Ljubljana
Davčni urad Ljubljana

Če prodajalec ustvari pozitivno razliko med nakupno in prodajno ceno nepremičnine plača prvih 5 let po nakupu 20 % davka na dobiček. Davek se vsakih naslednjih 5 let zmanjša za 5%. Po 20 letih lastništva se davek na dobiček ne plača več. Pri odsvojitvi stanovanja ali stanovanjske hiše, ki ima največ dve stanovanji, v njem pa je imel lastnik vsaj tri leta prijavljeno stalno prebivališče in tam tudi dejansko bival, se davek na dobiček ne plača, četudi je od pridobitve lastništva minilo manj kot 20 let.

Davek na dodano vrednost

Pri nakupu novogradenj (prvi promet ali pred potekom dveh let od prve uporabe, vselitve) se plača 8,5 % davek na dodano vrednost (DDV). Davek odvede prodajalec in je vračunan v ceno. Pri nakupu rabljenih nepremičnin se DDV ne plačuje, temveč prodajalec plača davek na promet z nepremičninami. Nižja stopnja 8,5% velja za prodajo stanovanj in drugih objektov namenjenih za trajno bivanje. Nižja stopnja se bo uporabljala do konca predhodnega obdobja iz pogodbe o pristopu RS v EU ( do 31. 12. 2010).

Če potrebujete pravno ali davčno svetovanje na področju nepremičnin, zemljiške knjige, nas kontaktirajte še danes in odgovorili vam bomo v najkrajšem možnem času. Dosegljivi  smo na elektronski pošti info@bidom.si ali po telefonu 041 286 883. Cenik storitev ->

4.3. Nasveti pri prodaji nepremičnine

Izbira nepremičninske družbe

Pri izbiri nepremičninske družbe je pomembno strokovno znanje nepremičninskih posrednikov in posrednic, njihove izkušnje in stalen stik s kupci nepremičnin. Nepremičninski posredniki, ki opravljajo posle posredovanja morajo imeti licenco Ministrstva za okolje in prostor.

Natančen pregled ponudbe nepremičnin in postavitev oglaševane cene

Davčni urad Logatec
Davčni urad Logatec

Seznanite se s ponudbo podobnih nepremičnin na spletnih straneh in tiskanih medijih. Na straneh Geodetske uprave Republike Slovenije so objavljeni podatki o sklenjenih pravnih poslih z nepremičninami na naslovu http://prostor.gov.si/jv_etn/index.jsp.

Pred začetkom oglaševanja vaše nepremičnine si bo naš nepremičninski posrednik ogledal vašo nepremičnino. Seznanil vas bo s cenami podobnih nepremičnin na trgu in vam svetoval pri postavitvi primerne cene za oglaševanje in vam svetoval pri ureditvi nepremičnine za prodajo.

Pregled pravnega stanja nepremičnine

Temeljna dolžnost prodajalca je, da kupcu zagotovi pridobitev neobremenjene lastninske pravice. Nepremičninski posredniki podjetja Bidom d.o.o. bomo skrbno pregledali dokumentacijo vaše nepremičnine in vam svetovali pri urejanju lastninskih razmerij.

Oglaševanje nepremičnine

Za vas bo nepremičninski posrednik sestavil kvaliteten oglas in ga oglaševal na izbranih medijih. S potencialnimi kupci bo organiziral in vodil oglede nepremičnin v vaši prisotnosti ali brez nje (ob predhodnem dogovoru). Kupcem bo razumljivo obrazložil pravno in dejansko stanje nepremičnine.

V primeru resne namere za nakup nepremičnine bo nepremičninski posrednik organiziral in vodil pogajanje med bodočim kupcem in prodajalcem.

Prodajna pogodba

Zemljiška knjiga Postojna
Zemljiška knjiga Postojna

Prodajalec se v prodajni pogodbi zavezuje, da bo prodal nepremičnino in jo izročil v last, posest in trajno uživanje kupcu, ter mu omogočil pridobitev lastninske pravice na njej. Kupec pa se zavezuje plačati kupnino. Pogodbo bo pripravil in na podpisu pogodbe jasno obrazložil strankam univ. dipl. pravnik. V sodelovanju z bankami vam v podjetju Bidom d.o.o. lahko pomagamo pridobiti kredit.

Primopredaja nepremičnine

Po plačilu kupnine sledi primopredaja nepremičnine. V tem trenutku prodajalec izroči kupcu nepremičnino v posest, mu izroči vse ključe, kupec pa jo sprejme v stanju, ki je bil dogovorjen v prodajni pogodbi. V primopredajnem zapisniku se popišejo števci (elektrika, vodovod, telefon…).

Nepremičninski posredniki podjetja Bidom d.o.o. bomo predstavili vašo nepremičnino najširšem spektru potencialnih kupcev in vas varno vodili skozi postopek prodaje nepremičnine.

Dosegljivi smo na elektronski pošti info@bidom.si ali po telefonu 041 286 883. Cenik storitev ->

4.4. Nasveti pri nakupu nepremičnine

Definiranje vaših želja in potreb

Ko se odločate za nakup nepremičnine vam predlagamo, da razmislite o vaših potrebah, željah in finančnih zmožnostih, ki vplivajo na izbiro nepremičnine, ki jo boste kupili.

Natančen pregled ponudbe nepremičnin

Seznanite se s ponudbo nepremičnin na spletnih straneh in tiskanih medijih. Konkretne odgovore na vaša vprašanja vam bomo podali nepremičninski posredniki, ki se vsakodnevno srečujemo s kupci in prodajalci nepremičnin. Priporočamo vam, da si ogledate vsaj 10 nepremičnin preden se odločite za nakup.

Pri ogledu nepremičnine bodite pozorni na:

Davčni urad Vrhnika
Davčni urad Vrhnika
 • Okolico nepremičnine (bližina trgovin, šol, zdravstvenih ustanov, prometne povezave, elektro napeljave, onesnaženost zraka ...)
 • Nepremičnina (oblika parcele, način dostopa, osvetlitev, tloris, ...)
 • Kakovost gradnje in zastaranje stavbe (nosilna konstrukcija stavbe, vidne poškodbe na fasadi in notranjih stenah, izolacija, kvaliteta oken, vrat, ostrešje, kritina, način ogrevanja in kvaliteta inštalacije, elektro priključki in instalacije, kanalizacija, vodovodna instalacija, začetek gradnje in način vzdrževanja nepremičnine, protipotresna gradnja…)
 • Razvojne možnosti nepremičnine (ocena najgospodarnejše rabe zemljišča, možnosti obnove nepremičnine…)
 • Stroške, ki nastanejo pri normalni uporabi nepremičnine (elektrika, voda, ogrevanje, rezervni sklad…)
 • Oceno potencialnih stroškov vzdrževanja nepremičnine, gradnje ali obnove
 • Ceno nepremičnine ( preverimo cene primerljivih nepremičnin na podobni lokaciji)
 • Preverite, ali ima nepremičninski posrednik, ki vam je pokazal nepremičnino licenco za opravljanje poslov posredovanja (zahtevajte, da vam pokaže izkaznico ali preverite njegovo licenco na spletu)

Pregled pravnega stanja nepremičnine

Temeljna dolžnost prodajalca je, da kupcu zagotovi pridobitev neobremenjene lastninske pravice. To pomeni, da kupcu omogoči vpis v zemljiško knjigo im mu zagotovi izvrševanje vseh upravičenj, ki tvorijo vsebino lastninske pravice:

 • imeti stvar v posesti,
 • stvar uživati in uporabljati,
 • s stvarjo razpolagati.

Izbira nepremičnine

Selekcija izbranih podatkov o nepremičninah in izbira nepremičnine za katero se boste pogajali za nakup.

Prodajna pogodba

Davčni urad Postojna
Davčni urad Postojna

Prodajalec se v prodajni pogodbi zavezuje, da bo prodal nepremičnino in jo izročil v last, posest in trajno uživanje kupcu, ter mu omogočil pridobitev lastninske pravice na njej. Kupec pa se zavezuje plačati kupnino. Pomembne so določbe o opisu nepremičnine, ki je predmet prodaje, kupnini, izročitvi nepremičnine, vpisu v zemljiško knjigo, bremenu davkov…

Primopredaja nepremičnine

Po plačilu kupnine sledi primopredaja nepremičnine. V tem trenutku prodajalec izroči kupcu nepremičnino v posest, mu izroči vse ključe, kupec pa jo sprejme v stanju, ki je bil dogovorjen v prodajni pogodbi. V primopredajnem zapisniku se popišejo števci (elektrika, vodovod, telefon…).

Nepremičninski posredniki podjetja Bidom d.o.o. vam bomo predstavili ponudbo nepremičnin na trgu in vas varno vodili skozi postopek nakupa nepremičnine.

Dosegljivi smo na elektronski pošti info@bidom.si ali po telefonu 041 286 883. Cenik storitev ->